بانک مرکزی کانادا در حال کشف یک ارز دیجیتال است

0
206
کشف یک ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی کانادا

براساس یک گزارش داخلی که از سوی منابع مالی دریافت شده است ، بانک مرکزی کانادا در حال تحقیق در مورد امکان انتشار ارز دیجیتال است این گزارش از جانب استفان پولوز ، رییس بانک مرکزی کانادا ارائه شده است .

مطابق این ارائه ، ارز دیجیتال صادره از سوی بانک مرکزی کانادا تمام مزایای داراییهای تحت حمایت بانک مرکزی و تمام سهولت و امنیت پرداختهای ماهواره ای و الکترونیکی را ارائه می دهد .

ارز دیجیتال پیشنهادی می تواند به مقامات کمک کند تا اطلاعات بیشتری را جمع کنند و جزئیات خصوصی می تواند با پلیس یا مقامات مالیاتی به اشتراک گذاشته شود.

منبع : theblockcrypto